การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556

Home > News Activities > Promotion > การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556
การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556
10-Apr-2014

การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556

การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556

วันที่ 25 ตุลาคม 2556
เรื่อง การปรับราคาสินค้าสโนว์บอย,โยแม็กซ์ และแองเคอร์
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

สืบเนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคานมในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทสโนว์ บอย1990(ประเทศไทย)จำกัด แม้ว่าทางบริษัทฯจะพยายามแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นนี้ไว้เองโดยการยืนราคา สินค้าเดิมไว้เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯน้อย ที่สุดมาระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่บริษัทฯก็ไม่สามารถแบกรับภาระดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป จึงมีความจำเป็นต้องขอปรับราคาสินค้าของบริษัทฯดังตารางราคาใหม่ต่อไปนี้
 
1 Anchor 2,295 บาท/ลัง
2 Snowboy (Vanilla) 2,075 บาท/ลัง
3 Snowboy (Chocolate) 2,275 บาท/ลัง
4 Yomaxx 3,200 บาท/ลัง
**ราคาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

ท่านสามารถสอบถามหรือตรวจสอบข้อมูลราคาสินค้าใหม่ได้ตามช่องทางของบริษัทฯดังต่อไปนี้
1. แผนกบริการลูกค้า โทร. 02-559-2935
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลรับผิดชอบท่านโดยตรง

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้ และยังคงให้การสนับสนุนสินค้าของสโนว์บอยอย่างต่อเนื่องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนสินค้าสโนว์บอยด้วยดีตลอดมา

ขอแสดงความนับถือ
นายสากล อิงคนนท์
(กรรมการผู้จัดการ)                        

การปรับขึ้นราคานม ต.ค. 2556
Business Opportunity